د بال بیرغ کول

  • Deep Groove Ball Bearing

    ژور نالی بال برداشت کول

    تفصیل ژور نالی بال اثر لرونکی ماده لرونکی سټیل پای تیل د 6000 لړۍ 604.605.606.607.608.609.6000.6001.6002.6003.6004.6005.6006.6007.6008.6009.6010.6011.6012 6200 لړۍ 624.625.626.627.628.620.62020.6.62206.62206.620 .621212 63 63 6300 series لړۍ 36.64.35.6..636.6..637.6..639..6.6.6.30301.6..63022..6303.6..644..6305.63066..63088..63099..6310.6..61111..61212 64 64 64 64 64 series series series series 64033.404044.4055..619..620..616..616..616..616..616..616..616..616..616..616..616..616..616..616..616.6..6.6.6.6..614.6.6..614.6..6.6..6.6.6..614..616.1616.1614.6..6.6..616..6.6..616..614..614..614..61414..6.6.6..61414..6.6.6..614.6..614.6..614.6..6.6.6..6.6.6..6.6.6..6.6.6..614.6..6.614؟